Všeobecné podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Úvod 
Cestovní agentura Irena Horáčková, zastupující sdružení TOUR CENTRUM (dále jen CA), se sídlem Praha 2, Londýnská 10, 120 00, IČ: 496 34 241, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny námi nabízené CK mají platně uzavřené smlouvy proti úpadku CK podle zák. č. 159/1999 Sb. CA nabízí přehledný internetové obchod denně aktualizovaných zájezdů, kde si zákazník na základě svých požadavků vybere zájezd a poté vyplní objednávkový formulář, který však není závazný do doby zaplacení.
 
Cena
Cena zájezdu obsahuje, pokud není uvedeno jinak, ubytování, příslušné stravování, dopravu, pojištění proti úpadku CK, popř. pojištění léčebných výloh do zahraničí. V ceně není zahrnuta, pokud není uvedeno jinak, letištní a bezpečností taxa, v případě určitých destinací vízum a bakšišné. Ceny CA jsou shodné s cenami zastupovaných cestovních kanceláří, včetně slev a věrnostních programů. Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK!
 
Nezávazná objednávka – následná rezervace
Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA si vyhrazuje právo při neúplné či nepřesné objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi.
Na základě objednávky, která obsahuje všechny náležitosti, provede CA rezervaci objednaného zájezdu. Upozorňujeme na nepsané pravidlo, že u jedné CK lze provést pouze jednu rezervaci na jedno jméno. V případě, neúspěšnosti rezervace CA o tomto neprodleně informuje zákazníka a současně nabídne jinou alternativu. V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, popřípadě elektronicky emailem.
 
Cestovní smlouva
Po potvrzení rezervace je zákazníkovi poslána (faxem, emailem, nebo poštou) cestovní smlouva. Společně se smlouvou jsou zákazníkovi zaslány pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo celé částky. Podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení zákazník obratem zašle zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA nezodpovídá za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).  Po doručení všech těchto náležitostí bude zákazník kontaktován a bude potvrzeno doručení cestovní smlouvy s dokladem o zaplacení.
 
Platba
Platba za zájezd se zpravidla dělí na zálohu a doplatek v poměru 50/50. Záloha je splatná v den podpisu smlouvy, s tím, že doplatek je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před dnem čerpání služby. V případě zájezdů Last Moment a zájezdů objednaných méně než 30 dní před uskutečněním zájezdu platí zákazník vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku hradí zákazník na účet CA, případně po dohodě přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení - pro tento účel slouží výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou nebo poštou.
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.
 
Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:
 • poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
 • poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
 • poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA)
 • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu 
 
Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK.
 
Cestovní doklady
Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny Pokyny na cestu CK zasílají nejpozději 3 dny před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.
Osobní cestovní doklady
Před každou cestou doporučujeme zkontrolovat latnost pasu. Váš pas by měl být platný ještě nejméně 6 měsíců po příjezdu. Pokud je doba platnosti Vašeho pasu kratší než 6 měsíců, doporučujeme zažádat si o pas nový, můžete takto předejít případným nepříjemnostem. Pokud budete cestovat po členských zemích EU, není po občanech ČR vyžadován pas, stačí pouze občanský průkaz.
 
Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.
 Zákazník má právo:
 • na poskytnutí sjednaných služeb
 • být seznámen s případnými změnami programu, rozsahu a ceny služeb
 • kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit storno poplatky dle storno podmínek příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.
 
Zákazník je povinen:
 • uhradit sjednanou cenu služby dle bodu 5.
 • poskytnout CA nezbytnou součinnost pro realizaci služeb.
 • řídit se pokyny a informacemi CA, resp. podepsanými všeobecnými podmínkami pořádající CK po podpisu cestovní smlouvy
 
Storno podmínky
Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd vždy dle stornopodmínek stanovených pořádající CK, které jsou nedílnou součástí zákazníkem podepsané cestovní smlouvy.
 
Reklamace
CA jako cestovní agentura není pořadatelem objednaného zájezud a tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté cestovní kanceláří a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Klient může svou reklamaci tedy zaslat se všemi podpůrnými argumentacemi – fotografie, potvrzení delegáta či recepce o daném nedostatku atp. přímo organizátorovi zájezdu doporučeně či mailem nebo naší CA. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Reklamační řád pořadatelské CK na vyžádání zašleme.
 
Odmítnutí zákazníka
CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:
 • zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo
 • zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná
 • zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace
 • zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.
 
Souhlas se zpracováním osobních dat
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze zaměstnancům a dále osobám, které jsou oprávněny služby CA poskytovat.